Přeskočit na obsah
Naše

Všeobecné obchodní podmínky

Authentica, s.r.o.

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ                                     
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) představují nedílnou součást smlouvy o skladování a souvisejících službách (dále jen „Smlouva“), na základě které se společnost Authentica, s.r.o., IČO 268 83 082, se sídlem na adrese Vídeňská 102/113, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43287 (dále jen „Skladovatel“) zavazuje jakékoli právnické osobě nebo fyzické osobě samostatně výdělečně činné (dále jen „Ukladatel“) poskytnout služby komplexního outsourcingu logistiky v rozsahu a kvalitě sjednané ve Smlouvě a Ukladatel se zavazuje za tyto služby zaplatit Skladovateli ve Smlouvě sjednanou cenu.
  1. Smlouva představuje smlouvu o skladování ve smyslu § 2415 a násl. OZ, zasílatelskou smlouvu ve smyslu § 2471 a násl. OZ a smlouvu o dalších službách výslovně neupravenou právními předpisy.
  1. Podpisem Smlouvy Ukladatel stvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP a souhlasí, že se bude řídit jejich ustanoveními. VOP (stejně jako Ceník služeb) tvoří v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) část obsahu Smlouvy.
  1. Znění VOP může Skladovatel měnit či doplňovat. Veškeré změny a dodatky těchto VOP vyžadují ke své účinnosti písemnou formu. Ukladatel musí být o změnách VOP s dostatečným předstihem, nejméně však 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů přede dnem jejich účinnosti písemně informován. Pokud Ukladatel nebude s novým zněním VOP souhlasit, má právo Smlouvu vypovědět ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dní ode dne doručení nového znění VOP. Marným uplynutím této lhůty platí, že Ukladatel s novým zněním VOP souhlasí, přijímá je a dnem jeho účinnosti je novým zněním VOP vázán.
  1. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

 • ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
  • Skladovatel poskytuje služby komplexního outsourcingu logistiky (dále jen „Služby“), zejména:

2.1.1    převzetí zásilky v místě plnění

 • otevření zásilky a zběžná vizuální kontrola převzatého zboží
  •  skladování zboží
  • kompletace zboží do finální podoby
  • vychystání zboží do balíků určených pro klienty Ukladatele
  • štítkování zboží a balíků
  • zajištění (a nikoliv provedení) přepravních služeb spočívajících v přepravě balíku se zbožím ke koncovému uživateli zboží
  •    předání balíku se zbožím dopravci vybranému Ukladatelem k poskytnutí přepravních služeb
  • převzetí zboží vráceného z jakéhokoliv důvodu či reklamovaného klientem Ukladatele nebo Dopravcem do místa plnění a jeho uskladnění.
  • Skladovatel dále poskytuje Ukladateli služby s přidanou hodnotou (dále jen „SPH“) jako označení EAN kódem, identifikační tabulkou, speciální obalové materiály a jiné, kdy tyto SPH musí být výslovně sjednány ve Smlouvě nebo jinou prokazatelnou formou Ukladatelem objednány nad rámec sjednaných služeb. SPH jsou zpoplatněny a účtovány nad rámec ceny za služby dle Ceníku.
  • Skladovatel je povinen poskytovat služby Ukladateli řádně, včas a v souladu s podmínkami Smlouvy a těmito VOP a při poskytování služeb je povinen jednat s náležitou odbornou péčí a v souladu s pokyny danými Ukladatelem a platnými právními normami.

 • ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ SLUŽEB
  • Skladovatel po uzavření Smlouvy zřídí Ukladateli přístup do svého informačního systému vtahujícího se k logistickým procesům (dále jen „E-portál“).
  • Ukladatel je povinen  podávat  objednávky   jednotlivých   služeb   elektronicky výhradně přes E-portál. Každá objednávka musí obsahovat informace nutné pro vyřízení objednávky konkrétní služby. Pro převzetí zásilky se zbožím se jedná zejména o tyto informace: název dodavatele, název zboží, identifikátor zboží (ID), čárový kód (EAN), varianty zboží, počty kusů, expirace.
  • Ukladatel je oprávněn jednotlivou objednávku služby v E-portálu jednostranně zcela nebo částečně zrušit, popř. změnit jen do doby, než dojde k fyzickému převzetí zboží Skladovatelem.
  • Skladovatel po obdržení objednávky prověří, zda má objednávka všechny sjednané náležitosti. Pokud objednávka všechny náležitosti má, Skladovatel objednávku potvrdí Ukladateli.
  • Pokud objednávka nemá všechny sjednané náležitosti, Skladovatel tuto skutečnost oznámí Ukladateli. Pokud Ukladatel Objednávku do 24 (slovy: dvaceti čtyř) hodin od obdržení oznámení příslušným způsobem neupraví, není Skladovatel povinen služby uvedené v takové objednávce poskytnout.
  • V případě, že Skladovatel odmítne objednávku, může Skladovatel zaslat Ukladateli spolu s oznámením o odmítnutí objednávky svoji závaznou nabídkou obsahující návrh ceny a termín poskytnutí služeb. Pokud Skladovatel do 48 (slovy: čtyřiceti osmi) hodin po obdržení objednávky objednávku nepotvrdí ani neodmítne, považuje se Objednávka tímto za odmítnutou.
  • Skladovatel  je  oprávněn  odmítnout objednávku  na  přepravu  zboží v případě, že Ukladatel je v prodlení s úhradou (byť části) jakéhokoli daňového dokladu s vyúčtováním ceny za poskytnuté služby nebo existuje důvodná obava, že Ukladatel cenu neuhradí.

 • SKLADOVÁNÍ

Převzetí zboží

4.1      Ukladatel nebo dodavatel zboží zasílá zásilku, která je předmětem skladování nebo přepravy, do provozovny Skladovatele na adrese Syrovice, Hala Prologis    DC1, vchod F, Syrovice 688  (dále jen „Sklad“).

4.2      Skladovatel přebírá zásilku se zbožím, které je předmětem skladování nebo přepravy,  na  základě  objednávky  naskladnění v E-portálu.

4.3      Zboží určené k převzetí ke skladování přebírá Skladovatel od Ukladatele v provozních hodinách Skladu (pracovní dny od ____ hodin do _____ hodin). Zboží  je třeba dodat nejpozději 1 (slovy: jednu) hodinu před skončením uvedené provozní doby. V mimoprovozní hodiny Skladu je Skladovatel povinen převzít zboží ke skladování pouze tehdy, pokud bude Skladovatel na požadavek převzít zboží v jiném termínu předem písemně upozorněn a takto požadovaný́ termín písemně potvrdí.

4.4      Při převzetí zboží ke skladování odpovídá za vyložení zboží z dopravního prostředku Ukladatel.

4.5      Skladovatel provede kontrolu převzaté zásilky co do počtu a množství dodávky v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od převzetí zásilky.

4.6      Skladovatel při převzetí zboží kontroluje shodu množství předaného zboží s doklady ke zboží (dodacím listem) a zpravidla také balení zboží a označení zboží. Skladovatel však není povinen při převzetí zboží kontrolovat řádnost balení zboží a jeho označení a potvrzením dodacího listu nebo vystavením jiného potvrzení o přijetí zboží řádnost zabalení zboží a jeho označení nepotvrzuje. Množství převzatého zboží Skladovatel ověřuje dle deklarovaného počtu kusů zboží na paletě, v kontejneru, nebo jiných obalech, ve kterých je zboží převzato. Není-li kontrola zboží Ukladatelem zvláště objednána, Skladovatel neověřuje počet kusů zboží v baleních, ve kterých je zboží převzato, a jím vystavené potvrzení o převzetí potvrzuje výlučně převzetí počtu celkových balení zboží, nikoli počet jednotlivých kusů zboží v převzatých baleních. Skladovatel rovněž při převzetí neověřuje, ani na potvrzení o přijetí nepotvrzuje, shodu deklarovaného druhu, typu nebo jakosti zboží se skutečným obsahem balení. Zjištěné vady balení, označení, množství či jakosti zboží je Skladovatel oprávněn (nikoliv však povinen) Ukladateli vytknout kdykoli po převzetí zboží a žádat jej o zjednání nápravy, přičemž pokud Ukladatel vytčené vady v přiměřené lhůtě neodstraní, je Skladovatel oprávněn vady balení nebo označení na náklady Ukladatele odstranit. V případě zjištění vad množství nebo jakosti zboží Skladovatel vystaví opravené potvrzení o převzetí zboží a o zjištěných nedostatcích Ukladatele zpravidla písemně informuje.

4.7      Pokud    je     zboží     při     příjmu     štítkováno,     kompletováno z jednotlivých komponentů či je v rámci jeho příjmu požadován jiný nestandardní úkon, bude Skladovatel Ukladatele neprodleně informovat o termínu naskladnění této zásilky. V případě, že není zboží řádně označeno, vyhrazuje si Skladovatel právo označit jej vlastními čárovými kódy. Náklady spojené s označením zboží hradí Ukladatel.

 • Skladovatel je oprávněn nepřevzít zásilku se zbožím:

4.8.1     pokud objednávka k  naskladnění  zboží  není  řádně  zadána v E-portálu;

4.8.2     usoudí-li že zásilka vykazuje na první pohled známky poškození, které mohou mít vliv na vzhled či funkčnost zboží, či nepřepravního obalu;

4.8.3     je-li poškozena lepicí páska, která brání otevření obalu zboží;

4.8.4     existují-li u Skladovatele vůči Ukladateli nezaplacené pohledávky po datu splatnosti;

4.8.5     přesahuje rozměrové a hmotnostní limity stanovené Skladovatelem;

4.8.6     obsahuje střelné zbraně, střelivo, střelný prach, zápalky, munici, výbušniny, hořlaviny, nebezpečné chemikálie, omamné a psychotropní látky, biologický nebo jaderný materiál, nebo jiné obdobné látky a věci, s nimiž je omezené nakládání a manipulace nebo jsou svou povahou nebezpečné;

4.8.7      obsahující zboží, které není chráněno, zabaleno nebo zajištěno způsobem odpovídajícím jeho hmotnosti, tvaru, vlastnostem či povaze (charakteru) nebo obsahující zboží, které by mohlo poškodit ostatní zásilky nebo by mohlo poškodit přepravní a dopravní techniku Skladovatele či dopravce anebo by mohlo být samo touto použitou technikou poškozeno nebo zboží, které by mohlo ohrozit život, zdraví nebo majetek Skladovatele nebo dopravce, resp. jejich pracovníků. Toto ustanovení platí i tehdy, kdyby se tyto vlastnosti nebo povaha (charakter) zásilky, nedostatečnost či nevhodnost jejího obalu nebo jejího zajištění apod. projevily až během přepravy zásilky, resp. po jejím fyzickém převzetí Skladovatelem nebo dopravcem. Zvolení způsobu dalšího nakládání s takovou zásilkou plně náleží Skladovateli nebo jím pověřenému dopravci. V těchto případech platí, že Ukladatel bez výhrad uznává oprávněnost jednání Skladovatele nebo jím pověřeného dopravce a to včetně úplnosti, dostatečnosti a nezpochybnitelnosti důkazních prostředků (zejm. fotodokumentace) poskytnutých Ukladateli Skladovatelem nebo jím pověřeným dopravcem v takovéto věci.

4.8.8  obsahují živá zvířata a organismy, rostliny nebo jakýkoliv biologický materiál; obsahující zboží podléhající řízenému teplotnímu režimu, rostliny, lehce zkazitelné zboží (např. zkazitelné potraviny);

4.8.9     je-li zásilka zaslána na dobírku.

Manipulace se zbožím

4.9  Skladovatel se zavazuje manipulovat se zbožím pouze za účelem naskladnění, vyskladnění, kompletace,  balení zboží,  a  to pouze v rámci Skladu. Manipulací se rozumí přesun zboží v rámci Skladu.

Skladování zboží

4.10   Zboží je skladováno výhradně v prostoru provozovaného Skladovatelem.

4.11   Klimatické podmínky skladových prostor Skladovatele jsou udržovány v rozmezí hodnot, které umožňují skladování běžného druhu zboží. Ukladatel je oprávněn objednávat naskladnění pouze takového zboží, které je možné skladovat v klimatických podmínkách skladových prostor Skladovatele.

4.12   Ukladatel může navštívit Sklad a prohlédnout uskladněné Zboží po předchozím objednání emailem. Termín návštěvy prohlídky zboží určí Skladovatel. Skladovatel vyčlení odpovídající počet pracovníků Skladu, kteří budou Ukladatele doprovázet, zboží mu ukážou a budou mu při prohlídce i jinak nápomocni. Ukladatel se nesmí ve Skladu pohybovat jinak než v doprovodu jemu přiřazeného pracovníka Skladu. Ukladatel je povinen dodržovat bezpečnostní a požární pravidla Skladu a dále pokyny jemu přiděleného pracovníka Skladu.

4.13    V případě, že by prohlídkou zboží mohlo dojít k poškození zboží, jeho balení nebo riziku vzniku škody na jiném uskladněném zboží nebo Skladu, je Skladovatel oprávněn Ukladateli prohlídku neumožnit, případně ji ukončit. Skladovatel je rovněž oprávněn neumožnit Ukladateli prohlídku zboží z jiných důležitých důvodů, zejména z důvodu probíhajícího auditu, kontroly, inventury nebo zvýšeného nebezpečí úrazu či škod. Za škody způsobené na zboží při jeho prohlídce odpovídá výlučně Ukladatel.

4.14   Inventuru zboží provede skladovatel na základě požadavku Ukladatele. Inventura je 1x ročně prováděna pro Ukladatele zdarma. Každá další inventura provedená na základě požadavku Ukladatele je zpoplatněna dle ceníku.

5.         BALENÍ ZBOŽÍ

    Kompletace zboží

 • Kompletací zboží se rozumí:
  •  vložení jednoho nebo více kusů zboží do jednoho přepravního obalu;

5.1.2  vložení požadovaných tiskovin (faktury, záruční listy, dodací listy, ad.) do přepravního obalu.

2.2      Skladovatel kompletuje zboží za účelem vytvoření zásilky. Zásilka je kompletována ze zboží, jehož seznam je uveden v objednávce přepravy. Vznikne-li mezi zbožím a přepravním obalem zásilky volný prostor, Skladovatel může použít výplňový materiál zabraňující volnému pohybu zboží uvnitř zásilky.

                   Balení

5.3      Požaduje-li Ukladatel na základě specifikace uvedené ve smlouvě nebo je-li to podmínkou přepravy smluvního přepravce, Skladovatel:

 •    zásilky balí do papírových či foliových obalů;
  •    převazuje zásilku polyethylenovou páskou;
  • přelepí všechny spoje obalu papírovou, případně plastovou, lepicí páskou. Páska může být označena firemním logem Skladovatele.

             Štítkování

5.4      Skladovatel je oprávněn zásilku označit identifikačním lepícím štítkem, který obsahuje údaje potřebné k doručení zásilky příjemci, zejména:

5.4.1     název, jméno a příjmení, adresu, telefon příjemce;

5.4.2     název, adresa Skladovatele;

5.4.3.    název, adresa Ukladatele;

5.4.4     částku dobírky.

5.5      Požaduje-li Ukladatel nelepit identifikační štítek přímo na produktový obal zboží, je tato služba specifikována ve Smlouvě. V tomto případě je zboží vloženo do přepravního obalu, štítek je nalepen na obal.

5.5      V době sezony počínaje 15. listopadem kalendářního roku a konče 15. lednem roku následujícího je doba předání zásilek dopravci automaticky prodloužena o lhůtu +24 hodin. V době vánočních svátků od 24. 12 do 1. 1. může být expedice omezena a možná pouze po individuální dohodě.

 • PŘEPRAVA ZÁSILEK

             Objednávka přepravy zásilek

6.1      Ukladatel objednává přepravu zásilek u Skladovatele elektronicky v E-portálu a to nezávisle na objednávce naskladnění zboží. Ukladatel je oprávněn objednávku v E-portálu jednostranně zcela nebo částečně zrušit, popř. změnit jen do doby, než je objednávka ve stavu „ke kompletaci“.

6.2      V objednávce jsou obvykle uvedeny informace o typu zboží (a další označení), počtu kusů, dobírce, způsobu přepravy a adrese doručení, které se tisknou do identifikačního lepícího štítku a nalepí na zásilku.

6.3      Objednávku přepravy zásilky je možné vytvořit dopředu, i když není na skladě požadované zboží. V tomto případě objednávka přepravy zásilky čeká na naskladnění příslušného zboží.

6.4      Požaduje-li Ukladatel předání zásilky dopravci v den objednávky přepravy, musí tato objednávka být zapsána do E-portálu nejpozději do 13:00 pracovního dne objednávky přepravy. Skladovatel však neodpovídá za případné škody způsobené Ukladateli či dalším stranám z důvodu nedodržení zmíněné obvyklé lhůty.

             Doručení zásilky

6.5      Skladovatel obvykle obstará doručení zásilky  v České republice  v následujícím pracovním dnu ode dne předání zásilky dopravci. Skladovatel však neodpovídá za případné škody způsobené Ukladateli či dalším stranám z důvodu nedodržení zmíněné obvyklé lhůty.

6.6      Skladovatel zajistí (a nikoliv provede) přepravní služby spočívajících v přepravě zásilky ze skladu k příjemci zásilky.

6.7      Dopravce je oprávněn, nikoli však povinen, telefonicky kontaktovat příjemce za účelem domluvení termínu doručení.

6.8      Zásilka bude předána příjemci nebo příslušné osobě, o jejíž příslušnosti k příjemci není pochyb. Příjemce nebo příslušná osoba stvrzuje svým podpisem převzetí zásilky v dokladu k tomu určenému.

6.11    Na základě specifikace ve smlouvě může Skladovatel oproti předání zásilky požadovat od příjemce podpis dokumentů, které stanovil Ukladatel.

6.12   Je-li v objednávce přepravy požadován výběr dobírky, zásilka bude předána oproti hotovosti ve výši dobírkové částky.

6.13   Osoba, která provádí doručení zásilky, není povinna účastnit se kontroly obsahu zásilky při předání, kterou provádí příjemce.

             Nedoručené a odmítnutí zásilky

6.14   V případě, že zásilka není na první pokus doručena, u kurýrní přepravy je obvykle proveden druhý pokus o doručení. Jestliže není zásilka doručena ani na druhý pokus, je vrácena zpět na Sklad.

6.14  U poštovní přepravy je zásilka po neúspěšném prvním pokusu uložena na příslušnou poštu, kde si ji příjemce může vyzvednout do 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů od data uložení oznámení. Nevyzvedne-li si příjemce zásilku do 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů, zásilka je vrácena zpět na Sklad.

6.15    Odmítne-li příjemce převzetí zásilky, osoba provádějící doručení zapíše do dokladu, Skladovatelem k tomuto účelu určenému, důvod odmítnutí a to pouze v případě, že mu jej příjemce sdělí. Vrácená zásilka je naskladněna a zaevidovaná do E-portálu jako nedoručená s uvedením důvodu nedoručení.

6.16  V případě nedoručitelnosti zásilky, v případě odmítnutí zásilky příjemcem nebo při neexistenci příjemce, budou vzniklé vícenáklady (např. na zpětné doručení zásilky, doručení v jiné než obvyklé době doručení, za likvidaci zásilky, skladné, apod.), předepsány k úhradě Ukladateli, který se tyto zavazuje dle pokynů Skladovatele bez výhrad uhradit. Veškeré úhrady, poplatky, náklady, vícenáklady, škody apod. související s obstaráváním či prováděním přepravy budou bez výhrad uhrazeny Ukladatelem. Pro tyto případy se podpůrně použije ustanovení                     § 1769 OZ.

     Dobírka

6.17   U objednávky přepravy zásilky, u které je požadován výběr dobírky, Skladovatel zajistí oproti předání zásilky příjemci i převzetí hotovosti ve výši dobírkové částky.

6.18   Skladovatel je povinen po připsání doběrečné částky na svůj účet bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů převést částku dobírky na účet Ukladatele specifikovaný ve Smlouvě. Převedením se rozumí odepsání částky z účtu Skladovatele.

 • Dobírka je doplňkovou službou ve vztahu k poskytovaným službám dle Smlouvy.

     Pojištění zásilky

6.20   Pojištění přepravovaných zásilek se řídí obchodními podmínkami příslušných dopravců.

 • CENA
  •  Cena služeb je uvedena v ceníku Skladovatele, který je přílohou Smlouvy.

7.2      K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty, která bude účtována v souladu s právními předpisy, platnými v den vystavení daňového dokladu.

 • PLATEBNÍ PODMÍNKY
  •  Cena je splatná ve lhůtě uvedené v daňovém dokladu.
  • Skladovatel je oprávněn daňový doklad vystavit nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění.  Daňový doklad bude odeslán emailem na adresu Ukladatele uvedenou ve Smlouvě nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po jeho vystavení.
  • Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších právních předpisů. Ukladatel je oprávněn vrátit daňový doklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho doručení, pokud tento nesplňuje náležitosti stanovené výše uvedeným zákonem nebo obsahuje zjevné nesprávnosti. Společně s vráceným daňovým dokladem je Ukladatel povinen písemně uvést důvod tohoto vrácení. V takovém případě je Skladovatel povinen daňový doklad opravit, popř. vystavit nový. Splatnost nového, resp. opraveného, daňového dokladu činí 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů ode dne jeho vystavení, v případě jeho prodlení s vrácením ve shora uvedené lhůtě, činí splatnost 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů.
  • Ukladatel se zavazuje hradit daňové doklady prodávajícího v termínu splatnosti. Povinnost Ukladatele zaplatit daňový doklad se považuje za splněnou v okamžiku, kdy bude částka uvedená v daňovém dokladu v plné výši připsána na účet Skladovatele.
  • Platby došlé od Ukladatele se započtou nejprve na úroky, potom na jistinu.
  • V případě prodlení Ukladatele s úhradou daňového dokladu Skladovatele, je Skladovatel oprávněn požadovat po Ukladateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % (slovy: jedné desetiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Skladovatel je rovněž oprávněn požadovat po Ukladateli úhradu veškerých nákladů a poplatků souvisejících s vymáháním své pohledávky, zejména nákladů souvisejících s poskytování právních služeb.
  • Pro případ prodlení Ukladatele s úhradou závazků vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní se splatnost dobírek vybraných z přepravních služeb zprostředkovaných Skladovatelem prodlužuje o dobu prodlení Ukladatele, tj. do úplné úhrady závazků Ukladatele. V případě, že se Ukladatel dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli daňového dokladu s vyúčtováním ceny za poskytnuté služby, je Skladovatel oprávněn jednostranně započíst své splatné pohledávky za Ukladatelem, s jejichž placením se Ukladatel dostal do prodlení delšího než 10 (slovy: deset) pracovních dní, s pohledávkami Ukladatele za Skladovatelem na veškeré dobírkové částky vybrané při doručení dobírkových zásilek od koncových zákazníků. O případném provedení zápočtu Skladovatel Ukladatele písemně vyrozumí.

 • ZADRŽOVACÍ A ZÁSTAVNÍ PRÁVO
  • V případě prodlení Ukladatele s úhradou jakéhokoli daňového dokladu Skladovatele delším než 5 (slovy: pět) pracovních dnů od data splatnosti, je Skladovatel oprávněn, aniž by mu z toho hrozila jakákoli újma nebo se tím dostal do prodlení s plněním svých povinností, bez předchozího upozornění omezit nebo zcela přerušit poskytování služeb dle Smlouvy do chvíle, než budou veškeré dluhy Ukladatele uhrazeny a finanční prostředky připsány na účet Skladovatele. Skladovatel o omezení poskytovaných služeb bude neprodleně informovat Ukladatele. Současně je oprávněn uplatnit zadržovací právo ke  zboží Ukladatele (dále jen „Zadržovací právo“).
  • Skladovatel je dále oprávněn uplatňovat zástavní právo  na  zásilce k zajištění dluhů Ukladatele vyplývajících ze Smlouvy včetně VOP, dokud je zásilka u něho nebo u někoho, kdo ji má u sebe jménem Skladovatele, nebo dokud má listiny, které ho opravňují se zásilkou nakládat (dále jen „Zástavní právo“).

9.3  Zadržovací právo může Skladovatel vykonat jak z titulu zajištění úhrady svých splatných pohledávek za Ukladatelem, tak i pohledávek nesplatných, je-li důvodná obava, že nebudou Ukladatelem uhrazeny, a Ukladatel na výzvu Skladovatele neposkytl patřičnou jistotu.

9.4      Při výkonu Zástavního práva a Zadržovacího práva postupuje Skladovatel v souladu s ustanoveními § 1395, resp. § 1359 a násl. OZ. Skladovatel není povinen ve smyslu § 1360 OZ zboží prodat ve veřejné dražbě. Smluvní strany si naopak sjednávají při výkonu Zástavního práva nebo Zadržovacího práva prodej zboží jiným způsobem. Při využití svého práva k jejich prodeji jiným způsobem, může Skladovatel využít služeb certifikovaného dražebníka nebo zboží prodat v přímém privátním prodeji, a to za podmínky, že bude dodržen standard prodejní ceny, za kterou lze srovnatelnou věc obvykle prodat za srovnatelných okolností na daném místě a v daném čase.

 • Při souběhu obou práv (Zástavního práva a Zadržovacího práva) je na Skladovateli, kterým způsobem zásilku zpeněží.

 1. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

10.1  Skladovatel odpovídá Ukladateli za skutečnou škodu způsobenou na zboží a zásilkách při skladování zboží, manipulaci se zbožím, balení a přepravě zásilek. Za skutečnou škodu se považuje částka, o kterou se skutečná hodnota zásilky sníží vlivem škodní události, obvykle nákupní cena zboží. Skladovatel neodpovídá Ukladateli nebo třetím stranám za ušlý zisk nebo jiné  škody(např. nepřímé),  které mohou  v souvislosti s poskytováním služeb vzniknout.

 1. Skladovatel neodpovídá za škodu na převzatém zboží (včetně vícenákladů, ušlého zisku, smluvních pokut, penále apod.):

10.2.1   kterou nemohl odvrátit ani při vynaložení péče ve skladovacích službách obvyklé nebo kdy porušení jeho povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost;

 1. vzniklou v souvislosti s přepravou zásilky, která mu byla předána v rozporu s ustanoveními obecně závazných předpisů nebo těchto VOP;
  1. způsobenou Ukladatelem nebo příjemcem zásilky nebo dodavatelem zboží.
  1. způsobenou vadným nebo nedostatečným obalem či zabezpečením zásilky, resp. nevhodným způsobem balení či zajištění zásilky;
  1. způsobenou neoznačením nebo chybným či nedostatečným označením zásilky;
  1. vzniklou při spojení více kusů zásilek v jeden celek s jedním čárovým kódem;
  1. způsobenou vadou či vlastnostmi zásilky nebo její přirozenou povahou, byť se některá z nich projevila až během přepravy zásilky;
  1. vzniklou v době, kdy zásilka nebyla v moci Skladovatele;
  1. vzniklou jako důsledek poškození, zničení či ztráty zásilky nebo v důsledku nedodržení obvyklé přepravní doby, resp. pozdního dodání zásilky.

10.3  Skladovatel neodpovídá za škody na převzatém zboží či zásilkách, pokud vzniku škody nemohl zabránit za předpokladu obvyklé péče. Ukladatel bere na vědomí, že při běžném provozu logistických služeb může dojít ke znehodnocení či ztrátě zboží, a to i při vynaložení odborné péče ze strany Skladovatele. Skladovatel a Ukladatel se shodují na tom, že přijatelné množství takto znehodnoceného zboží je 0,25 % kusů z celkového objemu zboží přijatého ke skladování za období od naskladnění zboží nebo od poslední inventury.

10.4  Povinnost Skladovatele nahradit škodu ze Smlouvy je omezena:

10.4.1   ve všech případech částkou odpovídající SDR 20.000 na škodní událost nebo více škodných událostí majících jednu a tutéž příčinu vzniku škody, nebo

10.4.2   v případe ztráty, zničení nebo poškození zboží při poskytování Služby částkou odpovídající SDR 8,33 za jeden kg brutto hmotnosti ztracené, zničené nebo poškozené zásilky.

SDR – Zvláštní práva čerpání (Special Drawing Rights, SDR), které jsou jednotnou měnovou a účetní jednotkou užívanou v logistice v oblasti odpovědnosti za poškození či ztrátu zboží

10.5  Zodpovědnost za přepravu rozbitných a kapalných produktů nese Ukladatel. Balení tohoto zboží se provádí dle balícího předpisu, který si dodá Ukladatel a je oboustranně schválen. Cena tohoto balení je individuální a může být po dohodě nového balícího předpisu kdykoli změněna Skladovatelem.

10.6   Ukladatel odpovídá za škodu způsobenou Skladovateli nebo třetím stranám vlivem porušení povinností Ukladatele, které vyplývají z těchto obchodních podmínek či smlouvy

 1. REKLAMACE

11.1   Oprávněná osoba je povinna reklamovat zjištěné vady a uplatňovat právo na náhradu škody u Skladovatele vždy jen písemně a ve stanovené době. Ukladatel je povinen požadovat po příjemci, aby byla zásilka při jejím převzetí vizuálně prohlédnuta příjemcem. Zjevné poškození nebo částečnou ztrátu zásilky je povinen příjemce zapsat ihned při převzetí od dopravce do určeného dokumentu přepravce. Na pozdější reklamace nebude brán Skladovatelem zřetel. U škod při příjmu zásilky zjevně neznatelných se reklamační doby řídí příslušnými předpisy, platnými pro smlouvy o přepravě věci. Za poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky nebo její jiné porušení. Skladovateli musí být dána možnost se osobně přesvědčit o rozsahu a druhu škody, přičemž další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena podle pokynů Skladovatele. Skladovatel neodpovídá za dopravce a případné nároky vůči dopravcům uplatňuje Skladovatel vlastním jménem na účet Ukladatele. Při uplatňování nároků vůči dopravci je Ukladatel zavázán Skladovateli k součinnosti (zejména k poskytování dokladů týkajících se zásilky jako podkladů pro uplatňování nároků vůči dopravci – např. dokladů o pořizovací ceně zásilky apod.). Nároky vůči dopravcům se řídí příslušnými předpisy platnými pro smlouvy o přepravě věci.

11.2   Ukladatel plně odpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou Skladovateli nebo dopravci, pokud by předal k přepravě zásilku nesplňující či porušující požadavky vyplývající z těchto VOP, a to včetně jakýchkoliv nákladů eventuálně v této souvislosti Skladovateli nebo dopravci vzniklých. Eventuálně takto Skladovateli nebo dopravci vzniklé náklady (např. likvidace zboží) je Ukladatel povinen na základě výzvy oprávněného bezodkladně uhradit. Skladovatel ani jím pověřený dopravce neodpovídají oprávněným osobám za škody vzniklé v souvislosti s přepravou zásilek, které by jim byly eventuálně předány v rozporu s ustanoveními obecně závazných předpisů nebo těchto VOP, přičemž tyto škody jsou zároveň vyňaty z jejich pojistného plnění.

11.3   Skladovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za zásilky podané k přepravě s čárovými kódy, které byly přiděleny Ukladateli nebo jím pověřenému subjektu a následně byly zneužity třetí osobou. Ukladatel je povinen oznámit skryté poškození zásilky Skladovateli maximálně do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data doručení zásilky. U poškozených zásilek je Ukladatel nebo příjemce povinen umožnit ohledání zásilky také zástupci pojišťovny Skladovatele. Reklamace škody vzniklé na zboží musí být uplatněna pouze Ukladatelem nejpozději do 6 měsíců od data převzetí zásilky.

12.      ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1   Skladovateli v rámci plnění povinností dle Smlouvy budou nebo mohou být předány osobní údaje třetích osob. V tom případě bude Skladovatel postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně údajů a od okamžiku nabytí účinnosti Nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU GDPR (General Data Protection Regulation). Skladovatel tak bude v pozici zpracovatele osobních údajů (dále jen „Zpracovatel“) a Ukladatel v pozici správce osobních údajů  (dále jen „Správce“). Zpracovatel odpovídá za užití osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními uvedeného zákona a GDPR. Zpracovatel je povinen přijmout technická opatření k zabránění ztráty nebo zneužití osobních údajů. Zpracovatel je povinen plnit povinnosti stanovené uvedeným zákonem a GDPR.

 1. K naplnění povinností dle GDPR Zpracovatel zejména:

12.2.1   bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze pro účely poskytování služeb, jak může být následně písemně dohodnuto smluvními stranami, přičemž bude jednat pouze na základě doložených pokynů Správce; za písemný pokyn Správce se považuje jakýkoli pokyn učiněný v rámci E-portálu;

12.2.2   nebude sám vykonávat kontrolu údajů, převádět ani mít v úmyslu převést tyto osobní údaje třetím stranám s výjimkou případů, kdy to Správce může v dokumentované podobě výslovně žádat;

 1. nebude zpracovávat, využívat ani používat osobní údaje pro jiný než požadovaný účel, který je nezbytný a nutný pro plnění povinností dle této Smlouvy;
  1. nebude zpracovávat osobní údaje pro své vlastní účely ani zahrnovat osobní údaje do jakéhokoli produktu nebo služby nabízené třetím osobám;
  1. ohlásí veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů.

12.3  Zpracovatel bude nakládat s osobními údaji za účelem plnění povinností ze Smlouvy uzavřené mezi ním a Správcem. Účelem zpracování je zejména zasílání zásilek příjemcům, vyřizovaní komunikace s příjemci, přebírání reklamací od příjemců, evidence a další služby, které vykonává Zpracovatel pro Správce na základě Smlouvy.

12.4  Správce předává nebo může předávat Zpracovateli ke zpracování zejména následující osobní údaje:

12.4.1   jméno a příjmení;

12.4.2   datum narození;

12.4.3   rodné číslo;

12.4.4   číslo účtu;

12.4.5   adresu;

12.4.6   emailovou adresu;

12.4.7   IP adresu;

12.4.8  další osobní údaje nezbytné pro plnění povinností Správce vůči příjemcům z titulu dodávky zásilek.

12.5   Zpracovatel je oprávněn předat osobní údaje příjemců třetím osobám za účelem plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, zejména pak:

 • dopravci;
  • poskytovateli platebních služeb;
  • orgánů státní správy a samosprávy při plnění zákonných povinností;

12.6    Zpracovatel je oprávněn zapojit do zpracování dalšího zpracovatele a Správce s tímto ve smyslu článku 28 odst. 2 GDPR vyslovuje obecný souhlas. Tento další zpracovatel je povinen dodržovat povinnosti dle této doložky ve shodném rozsahu jako Zpracovatel. Zpracovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o zpracování osobních údajů. Zpracovatel nebude předávat osobní údaje ke zpracování mimo státy Evropské unie. Zpracovatel je povinen dodržovat platný zákon o ochraně osobních údajů a GDPR a bude plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy ve vztahu k osobním údajům takovým způsobem, aby Správce neporušil některé ze svých povinností vyplývajících z platného zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. Zpracovatel poskytne Správci takovou spolupráci, pomoc a informace, které může Správce přiměřeně požadovat, aby mohl splnit své povinnosti vyplývající z platného zákona o ochraně osobních údajů a GDPR, a bude spolupracovat a dodržovat pokyny nebo rozhodnutí příslušného Úřadu pro ochranu osobních údajů a v každém případě v takové lhůtě, která by druhé straně umožnila splnit jakoukoli lhůtu stanovenou Úřadem pro ochranu osobních údajů. Zpracovatel poskytne do 15 (patnácti) kalendářních dnů po obdržení žádosti Správce písemný záznam o zpracování osobních údajů Zpracovatelem jménem Správce. Zpracovatel je povinen přijmout nezbytná opatření, která vůči němu bude Správce oprávněně požadovat na základě žádosti subjektu údajů o uplatnění práv vyplývajících z GDPR (zejména právo na výmaz, právo na informace, právo na přístup, právo být zapomenut, právo na opravu, právo na omezení zpracování a další související práva subjektu údajů dle GDPR). Zpracovatel je povinen takováto opatření přijmout ve lhůtách dle GDPR. Zpracovatel má nárok na přiměřenou náhradu nákladů, které mu mohou vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s dodržováním pokynů Správce pro účely poskytování služeb anebo s jakoukoli z jeho povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z platného zákona o ochraně osobních údajů. Správce odpovídá za to, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s GDPR. V případě, že Správce jmenuje pověřence na ochranu  osobních údajů ve smyslu článku 37 a následující GDPR, je Zpracovatel povinen poskytnout pověřenci veškerou nezbytnou součinnost pro plnění jeho povinností. V případě, že se Správce zaváže dodržovat kodexy chování vydané ve smyslu článku 40 GDPR, bude o této skutečnosti informovat Zpracovatele a tento je povinen přiměřeným způsobem tyto kodexy dodržovat.

13.      ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

 1. V případě, že tržby Ukladatele podléhají ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění povinné elektronické evidenci tržeb, je Ukladatel povinen postupovat v souladu s uvedeným zákonem a vždy a řádně evidovat tržby. Ukladatel bere na vědomí, že Skladovatel není ve vztahu k poskytovaným službám pro Ukladatel povinným poplatníkem ve smyslu uvedeného  zákona ani nepřímým zástupcem ve smyslu ustanovení § 8 zákona o evidenci tržeb. Ukladatel odpovídá za škodu, která Skladovateli vznikne  z důvodu  porušení   povinností   Ukladatele   postupovat v souladu se zákonem o evidenci tržeb. Ukladatel je povinen uhradit Skladovateli další  náklady,  které  Skladovateli  vzniknou z důvodu plnění povinností ve prospěch Ukladatel vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb.

14.      TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLOUVY

14.1  Smlouva zaniká:

14.1.1  posledním dnem doby, na který byla smlouva sjednána. Po uplynutí této doby se mohou smluvní strany dohodnout, ve formě dodatku k této smlouvě, na prodloužení její účinnosti.

14.1.2   dohodou smluvních stran. Skladovatel a Ukladatel se mohou písemně dohodnout na ukončení Smlouvy. Smlouva zanikne dnem, který je jako den zániku (ukončení) uveden v dohodě a není-li tento den uveden, dnem kdy tato dohoda byla uzavřena.

14.1.3  uplynutím výpovědní lhůty na základě výpovědi podané kteroukoli Smluvní stranou  i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 (slovy: tři) kalendářní měsíce a započne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.

14.1.4  uplynutím výpovědní lhůty v trvání 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů, která začíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi druhé Smluvní straně.

Výpověď podle tohoto bodu může být podána Skladovatelem pouze a výlučně z následujících důvodů:

 1. Ukladatel je v prodlení s placením kteréhokoli daňového dokladu Skladovatele delším 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů oproti lhůtě splatnosti sjednané Smlouvou, nebo
 2. Ukladatel z důvodů ležících na jeho straně řádně neplní povinnosti sjednané ve Smlouvě a VOP a Skladovatel jej na toto neplnění písemně upozornil s uvedením konkrétních nedostatků, pochybení a požadavků a v přiměřené lhůtě, která byla Ukladateli poskytnuta ke sjednání nápravy a nebyla kratší 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů, nedošlo ze strany Ukladatele k nápravě, nebo
 3. Ukladatel vstoupí do likvidace, nebo
 4. Ukladatel podá návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo dojde k zahájení insolvenčního řízení ohledně Ukladatele na základě návrhu třetí osoby a Ukladatel podle názoru Skladovatele dostatečně neprokáže, že insolvenční návrh takové třetí osoby není svévolný a důvodný; nebo
 5. bude vydáno rozhodnutí o tom, že Ukladatel je nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty.

Výpověď podle tohoto bodu může být podána Ukladatelem pouze a výlučně z následujících důvodů:

 1. Skladovatel z důvodů ležících na jeho straně řádně neplní povinnosti sjednané ve Smlouvě a VOP a Ukladatel jej na toto neplnění písemně upozornil s uvedením konkrétních nedostatků, pochybení a požadavků a v přiměřené lhůtě, která byla Skladovateli poskytnuta ke sjednání nápravy a nebyla kratší 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů, nedošlo ze strany Skladovatele k nápravě.

14.1.5  odstoupením od Smlouvy s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení Ukladateli, hrozí-li v důsledku povahy uskladněného zboží vznik škody v místě uskladnění nebo hrozí-li vznik škody na uskladněném zboží, a vzniku škody nelze účinně zabránit prostředky přiměřenými hodnotě dotčeného zboží, možnostem Skladovatele a dohodnuté výši ceny za poskytované služby dle Smlouvy. V případě odstoupení na základě této skutečnosti je Skladovatel oprávněn zboží vyskladnit v okamžiku odeslání oznámení o odstoupení a uložit je na náklady Ukladatele v odpovídajících provizorních prostorách nebo přístřeší.

 1. Zánikem Smlouvy z jakéhokoli důvodu není dotčen nárok Skladovatele na zaplacení sjednané ceny za poskytnuté služby, úroku z prodlení či náhrady újmy, které vznikl Skladovateli do dne, ke kterému byla Smlouva ukončena.

15.      VYSKLADNĚNÍ PRODUKTŮ PŘI ZÁNIKU SMLOUVY A LIKVIDACE ZBOŽÍ

 1. Nejpozději ke dni zániku Smlouvy je Ukladatel povinen převzít od Skladovatele veškeré skladované zboží. Skladovatel je oprávněn podmínit vydání skladovaného zboží uhrazením všech svých pohledávek za Ukladatelem, případně využít zajišťovacích prostředků dle těchto VOP. Nevyzvedne-li si Ukladatel při zániku Smlouvy uskladněné Zboží, má Skladovatel nárok na cenu, popř. přirážku za skladování do dne vyzvednutí Zboží Ukladatelem nebo likvidace zboží dle následujícího odstavce 15. 2 tohoto článku.

15.2   Nevyzvedne-li si Ukladatel uskladněné zboží ani do 1 (slovy: jednoho) měsíce po zániku Smlouvy, má Skladovatel právo realizovat tzv. svépomocný prodej ve smyslu ustanovení § 2428 OZ. Je-li Skladovateli známa adresa Ukladatele, na které Ukladatel přebírá poštu, a jde-li o věc větší hodnoty, je Skladovatel povinen o zamyšleném prodeji Ukladatele předem vyrozumět a poskytnout mu dodatečnou lhůtu jednoho týdne k vyzvednutí Zboží. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého zboží, vyplatí Skladovatel výtěžek prodeje po odečtení svých pohledávek za Ukladatelem, včetně nákladů prodeje, Ukladateli. Právo  na  výtěžek  prodeje  musí Ukladatel  uplatnit  u  Skladovatele. Jde-li  o zboží zanedbatelné hodnoty, neprodejné, zboží podléhající rychlé zkáze nebo zboží vyskladněné dle článku 14, odst. 14.1, bod 14.1.5 VOP, je Skladovatel oprávněn Zboží na náklady Ukladatele v souladu s předpisy o odpadech zlikvidovat, pokud si jej Ukladatel nevyzvedne ani do 7 (slovy: sedmi) dnů po zániku Smlouvy.

16.      DORUČOVÁNÍ LISTIN

16.1  Adresy uvedené v úvodu Smlouvy jsou pro Ukladatele a Skladovatele závazné pro doručení listin prostřednictvím poskytovatele poštovních či kurýrních služeb. Ukladatel a Skladovatel jsou povinni při změně adresy stanovené pro doručování listin tuto změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů oznámit druhé smluvní straně. Po doručení oznámení o změně adresy jsou smluvní strany povinny používat tuto změněnou adresu pro doručování jakýchkoliv listin až do odvolání.

16.2 Veškerá oznámení (nebo jiná sdělení) mezi smluvními stranami v souvislosti s VOP a Smlouvou nebo podle Smlouvy (např. výpověď, odstoupení od smlouvy, výzva ke sjednání nápravy) musí být učiněny písemně a doručeny druhé smluvní straně, která je adresátem, jedním z následujících způsobů:

i.          osobní předání listiny smluvní straně proti podpisu na kopii listiny s uvedením data převzetí (popř. není-li datum uvedeno, má se za to, že listina byla doručena dnem uvedeným jako datum napsání této listiny),

ii.         dodání listiny v elektronické podobě do datové schránky smluvní strany a následným přihlášením se pověřené osoby s právem přístupu ke zprávě ve smyslu ustanovení § 8 odst. (6) zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění, nebo

iii.        doručení listiny smluvní straně formou doporučené zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních nebo kurýrních služeb na adresu určenou pro doručování.

16.3   Nepřihlásí-li se z jakéhokoliv důvodu do datové schránky pověřená osoba ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy byla listina v elektronické podobě dodána do datové schránky, považuje se tato listina za doručenou posledním dnem této lhůty. V případě nepřevzetí doporučené zásilky z jakéhokoliv důvodu mají smluvní strany za to, že následky jejího doručení nastávají třetí (3.) pracovní den po odeslání.

16.4 Běžná obchodní komunikace probíhá prostřednictvím emailu. Při prokazování doručení emailu, se email považuje za doručený následující pracovní den po dni odeslání na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Smlouva, tyto VOP a veškeré právní vztahy mezi Skladovatelem a Ukladatelem, které z nich vyplývají, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
  1. Pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů nebo judikatury soudů bude u některého ustanovení VOP shledán důvod neplatnosti právního jednání, VOP jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Toto ustanovení bude doplněno či nahrazeno novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů, aby smyslu a účelu VOP bylo dosaženo.
  1. Veškeré spory vyplývající z těchto VOP a Smlouvy nebo s ní související, pokud je nelze vyřešit smírně, budou rozhodovány obecným soudem Skladovatele, tj. Městským soudem v Brně, popř. Krajským soudem v Brně.